Mijn Winkelwagen

U hebt niets in uw winkelwagen.

algemene voorwaarden

toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die je sluit met Sport77.nl. Door te bestellen, accepteer je de algemene voorwaarden. 

totstandkoming van de overeenkomst
Sport77.nl is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als Sport77.nl jouw woonadres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Sport77.nl je bestelling per e-mail bevestigt. 

aanbod
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk, expliciet anders is aangegeven.  

maten
Wij hanteren de Europese maten bij onze kleding. Foto's zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijkheid. 

prijzen en kosten
De prijzen in de Sport77.nl Shop online zijn inclusief BTW. De prijzen die in de Sport77.nl Shop online worden genoemd zijn inclusief verzend- en administratiekosten. Eventuele prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehouden. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders.

levering
Sport77.nl betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen. Sport77.nl verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de levering plaats 1 a 2 dagen nadat de bestelling is ontvangen. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat de bestelde artikelen niet in voorraad zijn, dan krijg je daar bericht van uiterlijk 7 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst. Sport77.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. Om Sport77.nl in staat te stellen jou te melden dat de bestelling is aangekomen, moet je bij de bestelling je mobiele of vaste telefoonnummer invullen. De feitelijke uitvoering van de levering wordt verzorgd door PostNL. Echter is de ontvangstdatum van elke zending mede afhankelijk van de prestaties van de vervoerder.

bezorgadres en leveringsservice
Als je bij Sport77.nl bestelt kun je zelf beslissen op welk adres de bestelling dient te worden bezorgd. Je kunt de bestelling thuis laten bezorgen of je kunt deze zelf ophalen in Utrecht. Het adres is Laurens Reaalstraat 48, 3531 GP te Utrecht. Voor de openingstijden kun je bellen met 06-18391384. 

levering vertraagde artikelen
Het komt soms voor dat een artikel niet in voorraad is of dat de levering aan Sport77.nl vertraagd is. Om te voorkomen dat je hierdoor alle artikelen later krijgt, zendt Sport77.nl je de andere artikelen die je hebt besteld alvast toe. Het vertraagde artikel wordt je toegezonden zodra het bij Sport77.nl binnen is, zonder dat hiervoor verzendkosten in rekening worden gebracht. 

herroepingsrecht
Voor je aankopen geldt een zichttermijn van 8 dagen. In deze periode heb je een herroepingsrecht; dit betekent dat je de mogelijkheid hebt zonder verplichtingen van jouw kant - afgezien van de retourkosten - de artikelen die je hebt ontvangen terug te zenden. In dat geval dien je de artikelen onbeschadigd en ongebruikt terug te zenden. Je krijgt je geld in dat geval binnen 30 dagen terug. Deze garantie vervalt wanneer:
* de kleding gedragen en/of gewassen is;
* u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen;
* u de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd;
* het/de label(s) niet meer aan het artikel is/zijn bevestigd.
Retouren dienen in de originele verpakking en voldoende gefrankeerd aan Sport77 te worden verzonden per PostNL. De kosten hiervan komen voor uw eigen rekening. 

transportgarantie
Als je vóór het openen van je pakket schade constateert aan de verpakking, of als je het pakket al hebt geopend op het moment dat je de schade constateert, neem dan meteen contact met Sport77.nl op.   

privacy
Sport77.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draag ter zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens alleen gebruiken met jouw toestemming. Sport77.nl zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij de afhandeling van je bestelling. Door te bestellen geef je tegelijkertijd toestemming aan Sport77.nl zonodig je persoonsgegevens te gebruiken.
Jouw gegevens worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Sport77.nl worden verkregen en verwerkt.
Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met jou. Als je een bestelling plaatst, hebben wij je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te stellen.
Om het winkelen bij Sport77.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, staan wij met je toestemming je persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot je bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. Wij gebruiken je e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je hier niet langer prijs op stelt, kun je je uitschrijven door een e-mail te sturen aan info@sport77.nl. Je gegevens worden dan direct uit ons bestand verwijderd.
Sport77.nl zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die in betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. De door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Indien je nog vragen mocht hebben over het privacy beleid van Sport77.nl, dan kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze privacyverklaring nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie. 

reclamatie
Mocht je niet tevreden zijn over de producten of diensten van Sport77.nl aarzel dan niet contact met Sport77.nl op te nemen. Mocht je een klacht hebben over een geleverd artikel, neem dan binnen 8 dagen nadat het gebrek zich heeft geopenbaard, dan wel jij daar redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen contact met Sport77.nl op. Sport77.nl heeft de doelstelling eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen. 

betaling
Na een bestelling ontvang je een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten vermeld. Betaling geschiedt geheel vooraf van aflevering van de bestelling. Alle op deze website vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. 

contante betaling
Bij contante betaling kan alleen worden gekozen voor leveringen via ons adres: Laurens Reaalstraat 48, 3531 GP te Utrecht tel: 06-18391384. Neem vooraf contact op voor de openingstijden. 

incassokosten
Mocht je na drie aanmaningen te hebben ontvangen nog steeds nalatig blijven de door jou verschuldigde bedragen te betalen, dan zijn - ongeacht de door jou gekozen betalingswijze - alle nog openstaande aankoopbedragen en de daarmee verband houdende kosten direct opeisbaar. Sport77.nl kan haar vordering op jou (ter incasso) overdragen aan een derde.
Je bent verplicht alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden. Onder deze incassokosten zullen steeds zijn begrepen de kosten van een incassobureau, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 49,50. 

aansprakelijkheid
Sport77.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover jou voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het(/de) desbetreffende artikel(en). In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan
€ 2.500,- Sport77.nl is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.   

overmacht
In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Sport77.nl opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel jij als Sport77.nl het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte bij personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Sport77.nl of bij de toeleveranciers van Sport77.nl. 

toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. 

auteursrecht
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave, webpagina(s), website of andere uitingen van Sport77.nl in beeld en geschrift mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Sport77.nl. 

bedrijfsinformatie
Sport77.nl is geregistreerd in het handelsregister te Utrecht onder KvK-nr.: 30226393  BTW-nr.: NL101495390.B02